Skip Navigation
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Obchodní podmínky: I. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí Obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a předá v textové podobě. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Spotřebitel je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání ani jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činosti.Při nákupu jako podnikatel uveďte jméno firmy a ičo.Při tomto nákupu,případné reklamaci,či lhůt se prodej řídí Obchodním zákoníkem. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či jiné osoby do přístroje, mechanickým poškozením, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. Pokud je zboží opatřeno ochrannými plombami,poškozením nebo stržením,záruka zaniká. II. Uplatnění reklamace: Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, zasláním reklamovaného zboží na uvedenou adresu: Hpmobil,Krnov,79401,Pod Kopcem 27. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. Spotřebitel buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující Podnikatel je vždy povinen předložit prodejní doklad. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. III. Odstoupení od kupní smlouvy do 14.dní bez udáí důvodu: Na "odstoupení od kupní smlouvy má zákazník 14.dní.První den se počítá od přijetí zboží.Zboží vracejte nejlépe tak,jak jste jej přijali,včetně obalů,dárků,příslušenství,nepoužité,nestrhávejte ochranné folie,bezpečnostní plomby,vystavili by jste se riziku nákladů spojených s uvedením výrobku do původního stavu.Vyplňte formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy,který jsme vám zaslali spolu s objednávkou na váš e-mail a vše odešlete ve lhůtě do 14.dní zpět prodejci.Náklady na zabalení a odeslání prodejci je na vrubu spotřebitele. Všechny peněžité prostředky včetně nákladů a dodání zboží spotřebiteli tj.náklady na dopravu zboží od prodejce ke spotřebiteli,které prodávající od spotřebitele přijal vrátí prodávající bez odkladu,nejpozději do 14.dní tak jak je přijal.Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání ,vrací prodávající pouze částku odpovídající nejlevějšímu způsobu dodání.Odstoupit od kupní smlouvy může pouze kupující spotřebitel,nikoli kupující podnikatel.Odstoupit od smlouvy může pouze spotřebitel,se kterým byla uzavřena kupní smlouva,nikoli třetí osoby. IV. Reklamace: Zákonná záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných poviností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím .K reklamacím napište průvodní dopis,nebo vyplňte reklamační protokol,uveďte jméno,adresu,telefon,kdy jste zakoupili,jakou vadu vytýkáte,jaký způsob řešení požadujete,kopie dokladu o koupi. V. Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady a kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající kupujícího informuje o vyřízení reklamace reklamačním protokolem zaslaným spolu s opraveným zbožím zpět spotřebiteli.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě nebo pokud se nejedná o kupujícího podnikatele, který není spotřebitelem. V případě podnikatele vyřizuje prodávající reklamaci v přiměřené době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit v reklamačním protokolu. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.Úložné je prvních 30.dní zdarma,po té je účtováno skladné,které činí 51kč/den VI. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci bez vad, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,dodání nové věci bez vad nebo přiměřenou slevu. Z výše uvedeného vyplývá,že různým druhům vad a rovněž různým situacím odpovídají různě možné způsoby řešení,přičemž volba způsobu řešení situace sice náleží spotřebiteli,avšak spotřebitel je oprávněn volit pouze ten druh řešení,které odpovídá druhu vady a situaci. VII. Náklady reklamace a řešení sporů Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.Toto své právo spotřebitel napíše,že požaduje v průvodním dopise zaslaném spolu s reklamací prodejci.Při Odstoupení od kupní smlouvy poštovné od spotřebitele k prodejci je na vrubu spotřebitele. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou,nemá spotřebitel na vynaložené poštovné právo. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně kupující na příslušný soud. . VIII. Nevyzveduté reklamace: Pokud si spotřebitel nevyzvedne vyřízenou reklamaci,zboží bude uloženo na firmě Hpmobil.Spotřebitel bude upozorněn doporučeným dopisem,e-mailem.Úložné prvních 30.dní je zdarma,po té účtujeme skladné ve výši 51kč/den.Na požádání lze opětovně po zaplacení poštovného odeslat na adresu spotřebitele. IX. Zasílání reklamací: Hp mobil Krnov,Pod Kopcem 27,79401,Krnov.Zasílejte nejlépe Českou poštou.Osobní předání není možné. X. Poškození zásilky během přepravy: Zásilky zasíláme převážně Českou poštou.Pokud zjistíte poškození zásilky,zásilku nepřebírejte a ihned reklamujte na pobočce České pošty.Pokud zjistíte poškození zásilky až doma,máte na reklamaci 2.prac.dny,reklamujete na kterékoliv pobočce České pošty.Vemte sebou veškeré obaly,výplně.Vše je důležité pro reklamační řízení u ČP.O poničení zásilky nás informujte e-mailem. XI. Ochrana osobních údajů: Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.Dozor nad ochranou osobních udajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. XII. Mimosoudní řešení sporů 1. Českou obchodní inspekci,ústředí Praha,Štěpánská 567/15,tel: 296366360,www.coi.cz 2 odkaz na platformu online řešení sporů,online dispute resolution platform Odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution): http://ec.europa.eu/odr XIII. Veškeré zboží pochází jak z české distribuce,tak z EU.Zboží může být SW upraveno.Zasláním dotazu vám konkrétně odpovíme ke konkrétnímu zboží. Prodejce nezodpovídá za technické problémy komunikace přes internet./nedoručené e-maily/. Zboží vám po objednávce bude doručeno v co nejkratším termínu,prodejce si vyhrazuje právo dodat zboží do 10.dnů. Na našich webových stránkách prodáváme zboží nové,bazarové,na náhradní díly.Vždy si zkontrolujte,co objednáváte v jednotlivých sekcích zboží. Koupíte-li náhradní díly k mobilním telefonům,navštivte s případnou montáží,instalací speciální servis. Mobilní telefony,které byly vyrobeny před delším časem,retro telefony tlačítkové mohou nést známky skladování/může se objevit i ztmavnutí kovových částí,zaprášení,krabice mohu být barevně světlejší.atp./.Toto není na závadu. Fotografie na webu Hpmobil.cz jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od originálního zboží. XIV. Tipy jak nastavit,či opravit mobilní telefon,návody si můžete stáhnout ,či vytisknout zde: : https://najdinavod.cz/mobilni-telefon /http://www.mobilnidily.cz/navody-jak-opravit-mobil XV. Od 1.3.2017 lze v našem e-shopu platit pouze bezhotovostně,převodem na účet,nebo dobírkou na účet.Z tohoto důvodu nejsme připojeni k EET a nevydáváme doklady tohoto systému. Osobní odběry zboží,osobní předávání reklamací není možný. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jsme plátci DPH. Kupní smlouvy lze uzavřít pouze v jazyku českém. Kupní smlouvy lze uzavřít na našich web stránkách www,hpmobil.cz,e-mailem,nákupem bez registrace. Prostředky komunikace na dálku hradí spotřebitel. Zálohy na zboží nepožadujeme. Objednáním zboží spotřebitel souhlasí s Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
 
Tisk