Skip Navigation
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky: Součástí obchodních podmínek je formulář na odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro případnou reklamaci zboží. Obchodní podmínky: I. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí Obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a předá v textové podobě. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Spotřebitel je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání ani jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Při nákupu jako podnikatel uveďte jméno firmy.Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či jiné osoby do přístroje, mechanickým poškozením, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. Pokud je zboží opatřeno ochrannými plombami,poškozením nebo stržením,záruka zaniká. II. Uplatnění reklamace: Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, zasláním reklamovaného zboží výhradně na uvedenou adresu: Hp mobil Krnov,Pod Kopcem 27,79401,prostřednictvím České pošty.Uvedením jiné adresy,či jména nemusí být reklamace řádně dodána. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. Spotřebitel buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující Podnikatel je vždy povinen předložit prodejní doklad. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. IV. Odstoupení od kupní smlouvy do 14.dní bez udání důvodu: Na "odstoupení od kupní smlouvy má zákazník 14.dní,aby oznámil,že odstupuje od kupní smlouvy.První den se počítá od přijetí zboží.Zboží vracejte do 14.dní nejlépe tak,jak jste jej přijali,včetně obalů,dárků,příslušenství,nepoužité,nestrhávejte ochranné folie,bezpečnostní plomby,vystavili by jste se riziku nákladů spojených s uvedením výrobku do původního stavu.Vyplňte nejlépe formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy,který jsme vám zaslali spolu s objednávkou na váš e-mail,přiložte originál dokladu o koupi,nebo jakýkoliv doklad o nákupu a vše odešlete ve lhůtě do 14.dní zpět prodejci.Náklady na zabalení a odeslání prodejci je na vrubu spotřebitele. Všechny peněžité prostředky včetně nákladů a dodání zboží spotřebiteli tj.náklady na dopravu zboží od prodejce ke spotřebiteli,které prodávající od spotřebitele přijal vrátí prodávající bez odkladu,nejpozději do 14.dní tak jak je přijal.Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání ,vrací prodávající pouze částku odpovídající nejlevějšímu způsobu dodání.Odstoupit od kupní smlouvy může pouze kupující spotřebitel,nikoli kupující podnikatel.Odstoupit od smlouvy může pouze spotřebitel,se kterým byla uzavřena kupní smlouva,nikoli třetí osoby.Kupující nemusí uvádět důvod vrácení zboží.Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží,pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem,nebo pokud vyjde najevo,že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.Prodávající zároveň upozorňuje,že smlouva není uzavřena,pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží,ceně.Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. V. Reklamace: Zákonná záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím .K reklamacím napište průvodní dopis,nebo vyplňte reklamační protokol,uveďte jméno,adresu,telefon,kdy jste zakoupili,jakou vadu vytýkáte,jaký způsob řešení požadujete,kopie dokladu o koupi. VI. Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.U mobilních telefonů vždy odborně posuzujeme vady v servisním středisku,či dodavatele. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady a kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající kupujícího informuje o vyřízení reklamace reklamačním protokolem zaslaným spolu s opraveným zbožím zpět spotřebiteli.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě nebo pokud se nejedná o kupujícího podnikatele, který není spotřebitelem. V případě podnikatele vyřizuje prodávající reklamaci v přiměřené době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit v reklamačním protokolu. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na vrub kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.Úložné je prvních 30.dní zdarma,po té je účtováno skladné,které činí 51kč/den VII. Zákonná práva z vad: Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24.měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny,není-li to povaze vady neúměrné zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad,týká-li se vada pouze této součásti.Není-li oprava nebo výměna možná,na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsícům převzetí zboží kupujícím spotřebitelem,má se za to,že věc byla vadná již při převzetí.prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět,pokud prokáže,že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl,nebo si ji sám způsobil.U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání,nebo opotřebení.Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté,co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.V této lhůtě je kupující spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat: IX. U vady,která znamená nepodstatné porušení smlouvy má kupující nárok na odstranění vady,přiměřenou slevu.U vady,která znamená podstatné porušení smlouvy má kupující nárok na odstranění vady dodáním věci nové,bez vad nebo dodáním chybějící věci,bezplatné odstranění vady opravou,přiměřenou slevu z kupní ceny,vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně /uznaná třetí reklamace pro stejnou vadu,nebo čtvrtá pro odlišné vady,nebo má zboží více vad,může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny,výměnu zboží,nebo vracení peněz.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas,má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. X. Náklady reklamace a řešení sporů Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.Toto své právo spotřebitel napíše,že požaduje v průvodním dopise zaslaném spolu s reklamací prodejci.Při Odstoupení od kupní smlouvy poštovné od spotřebitele k prodejci je na vrubu spotřebitele. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou,nemá spotřebitel na vynaložené poštovné právo. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně kupující na příslušný soud. . XI. Nevyzveduté reklamace: Pokud si spotřebitel nevyzvedne vyřízenou reklamaci,zboží bude uloženo na firmě Hpmobil.Spotřebitel bude upozorněn doporučeným dopisem,e-mailem.Úložné prvních 30.dní je zdarma,po té účtujeme skladné ve výši 51kč/den.Na požádání lze opětovně po zaplacení poštovného odeslat na adresu spotřebitele.Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje. XII. Zasílání reklamací a odstoupení od kupních smluv:výhradně na adresu: Hp mobil Krnov,Pod Kopcem 27,79401,Krnov, Českou poštou.Osobní předání není možné.Nezasílejte reklamace a odstoupení od kupní smlouvy na dobírku.Nevyžádané dobírky nepřijímáme. XIII. Poškození zásilky během přepravy: Zásilky zasíláme převážně Českou poštou.Pokud zjistíte poškození zásilky,zásilku nepřebírejte a ihned reklamujte na pobočce České pošty.Pokud zjistíte poškození zásilky až doma,máte na reklamaci 2.prac.dny,reklamujete na kterékoliv pobočce České pošty.Vemte sebou veškeré obaly,výplně.Vše je důležité pro reklamační řízení u ČP.O poničení zásilky nás informujte e-mailem. XIV. Informace a poradenství:všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího.představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací,které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele. XV. Ochrana osobních údajů: Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.Dozor nad ochranou osobních udajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Podrobnější informace o GDPR naleznete na našich web stránkách www.hpmobil.cz. Informace o kupujících nesdělujeme třetím stranám,nezasíláme obchodní sdělení,nepoužíváme cookies.Informace o kupujících používáme pouze pro zaslání zboží.Informace jsou chráněny dle zákona a zabezpečeny. XVI. Mimosoudní řešení sporů 1. Českou obchodní inspekci,ústředí Praha,Štěpánská 567/15,tel: 296366360,www.coi.cz 2 odkaz na platformu online řešení sporů,online dispute resolution platform Odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution): http://ec.europa.eu/odr XVII. Veškeré zboží pochází jak z české distribuce,tak z EU.Zboží může být SW upraveno.Zasláním dotazu vám konkrétně odpovíme ke konkrétnímu zboží. Prodejce nezodpovídá za technické problémy komunikace přes internet./nedoručené e-maily/. Zboží vám po objednávce bude doručeno v co nejkratším termínu,prodejce si vyhrazuje právo dodat zboží do 20.dnů. Na našich webových stránkách prodáváme zboží bazarové,na náhradní díly,renovované.Zboží používané a renovované bude označeno na prodejním dokladu.Vždy si zkontrolujte,co objednáváte v jednotlivých sekcích zboží. Koupíte-li náhradní díly k mobilním telefonům,navštivte s případnou montáží,instalací speciální servis. Mobilní telefony,které byly vyrobeny před delším časem,retro telefony tlačítkové mohou nést známky skladování může se objevit i ztmavnutí kovových částí,zaprášení,krabice mohu být barevně světlejší,jednotlivá balení se mohou obsahově lišit,mohou mít různá příslušenství U zboží vyrobeného před delším časem retro telefony nelze zaručit správné skladování po celou dobu,proto upozorňujeme kupující,že se u zboží mohou objevit zjevné známky skladování.Renovované výrobky byly otestovány a ověřeny tak,aby správně fungovaly. Fotografie na webu Hpmobil.cz jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od reálného zboží. Pokud při výběru neuvede spotřebitel barvu zboží,bude spotřebiteli zasláno zboží v barvě dle dostupnosti. XVIII. Tipy jak nastavit,či opravit mobilní telefon,návody si můžete stáhnout ,či vytisknout zde: : https://najdinavod.cz/mobilni-telefon /http://www.mobilnidily.cz/navody-jak-opravit-mobil XIX. Od 1.3.2017 lze v našem e-shopu platit pouze bezhotovostně,převodem na účet,nebo dobírkou na účet.Z tohoto důvodu nejsme připojeni k EET a nevydáváme doklady tohoto systému. Osobní odběry zboží,osobní předávání reklamací není možný. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jsme plátci DPH. Kupní smlouvy lze uzavřít pouze v jazyku českém. Kupní smlouvy lze uzavřít na našich web stránkách www,hpmobil.cz,e-mailem,nákupem bez registrace. Prostředky komunikace na dálku hradí spotřebitel. Zálohy na zboží nepožadujeme. Objednáním zboží spotřebitel souhlasí s Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Před nákupem si pozorně přečtěte obchodní podmínky,nákupní a reklamační řád,zpracování osobních údajů na www.hpmobil.cz.Všeny ceny jsou uvedeny včetně DPH.Jsme plátci DPH. XX. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem,zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy,ve zněnípozdějších právních předpisů.Smlouvy a otázky související se řídí českým právem.Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené formě jsou vyloučeny. XXI. Stížnosti:Stížnosti a připomínky kupujícího,které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy,kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na e-mailové adrese: hpmobil /zavináč/ seznam.cz,nebo může použít linku 607 777001 /16.00-17.00hod// po-pá/.
 
Tisk